Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Polský gramatický slovník
mluvnické pády a slovní druhy polsky

 

Doplněno
6. 8. 2021
Doplněno
28. 1. 2020
Publikováno
26. 10. 2018

 

Česko-polský slovníček mluvnických pojmů / gramatických termínů
Polsko-czeski słowniczek terminów gramatycznych

Pády / Przypadki
Český pádPolski przypadek
1 Nominativ kdo, co 1 M Mianownik
2 Genitiv (bez) koho, čeho 2 D Dopełniacz
3 Dativ komu, čemu 3 C Celownik
4 Akuzativ (vidím) koho, co 4 B Biernik
5 Vokativ (oslovujeme, voláme) 7 W Wołacz
6 Lokál (o) kom, čem 6 Ms Miejscownik
7 Instrumentál (s) kým, čím 5 N Narzędnik

 

Slovní druhy / Części mowy
č. LA/CS CS PL
1 Substantivum Podstatné jméno Rzeczownik
2 Adjektivum Přídavné jméno
(„dokonalé”, „dobré”, „pěkné”)
Przymiotnik
(„doskonałe”, „dobre”, „piękne”)
3 Pronomen Zájmeno Zaimek
4 Numerale Číslovka Liczebnik
5 Verbum Sloveso Czasownik
6 Adverbium Příslovce
(„dokonale”, „dobře”, „pěkně”)
Przysłówek
(„doskonale”, „dobrze”, „pięknie”)
7 Prepozice Předložka Przyimek
8 Konjunkce Spojka Spójnik
9 Partikule Částice Partykuła
10 Interjekce Citoslovce Wykrzyknik

 

Různé / Różne
LA/CS CS PL
Prefix Předpona Przedrostek
  Kořen (slova) Rdzeń, pierwiastek
Sufix Přípona Przyrostek
  Kmen (slova) Temat wyrazu
 
Infinitiv Neurčitý tvar, neurčitek Bezokolicznik
 
Reflexivum, reflexivní sloveso Zvratné sloveso Czasownik zwrotny,
strona zwrotna
 
Transgresiv Přechodník Imiesłów przysłówkowy
  – přítomný – współczesny
  – minulý – uprzedni

 

Písmeno, věta, hláska, …
Litera, zdanie, głoska, …
LA/CS CS PL
  Písmeno Litera
  Slovo Słowo
  Věta Zdanie
  Souvětí Zdanie złożone
 
  Hláska Głoska
Konsonanta Souhláska Spółgłoska
Vokál Samohláska Samogłoska
 
  Znělost Dźwięczność
  Znělý Dźwięczny
  Neznělý Bezdźwięczny
Asimilace znělosti Spodoba znělosti,
Hlásková spodoba
Asymilacja fonetyczna

 

Skloňování a časování / Odmiana
LA/CS CS PL
Deklinace Skloňování Odmiana imienia, deklinacja
Konjugace Časování Odmiana czasownika
 
  Pád Przypadek
Jednotlivé pády jsou rozepsány výše.
Pojedyncze przypadki są rozpisane powyżej.
 
Genus Jmenný rod Rodzaj
maskulinum mužský męski
femininum ženský żeński
neutrum střední nijaki
 
Czeskie rodzaje, których w polskim nie ma u czasowników;
jednak można je zauważyć w 4. przypadku (bierniku) polskich rzeczowników
  mužský životný -
  mužský neživotný -
 
Polskie rodzaje, których w czeskim nie ma
  - męskoosobowy
  - niemęskoosobowy
 
  Číslo Liczba
singulár jednotné pojedyncza
plurál množné mnoga
 
Tempus Čas Czas
préteritum minulý przeszły
prézens přítomný teraźniejszy
futurum budoucí przyszły
 
Aspekt Slovesný vid Aspekt
perfektivum dokonavý dokonany
imperfektivum nedokonavý niedokonany
 
Genus verbi Slovesný rod Strona
Aktivum Činný rod czynna
Pasivum Trpný rod bierna
 
Modus Slovesný způsob Tryb
Indikativ oznamovací orzekający,
oznajmujący
Imperativ rozkazovací rozkazujący
Kondicionál podmiňovací przypuszczający

 

Větné členy / Części zdania
LA/CS CS PL O co chodzi? Příklad / Przykład Typowa część mowy (przykład)
Subjekt Podmět Podmiot Kto to robi. Josef Rzeczownik
Predikát Přísudek Orzeczenie Co robi. kupuje Czasownik
  přísudek slovesný orzeczenie czasownikowe Normalne, proste, typowe orzeczenie. Czasownik. kupuje Czasownik
  přísudek jmenný orzeczenie imienne Czasownik plus kto/co/kim/czym/jaki/jak, … (Petr je hladový.) Czasownik + przymiotnik
Objekt Předmět Dopełnienie Przedmiot czynności. Komu/czemu to robi
(kogo/co widzi albo ma, …).
rohlíky Rzeczownik
Atribut Přívlastek Przydawka Jaki jest, jakie to jest. hladový, makové Przymiotnik
Adverbiale Příslovečné určení Okolicznik Jak to robi, kiedy, gdzie, czemu, po co, …. večer, v supermarketu, rychle Przysłówek

 

Osoby a osobní zájmena
Osoby i zaimki osobowe
Číslo / Liczba   Jednotné / Pojedyncza   Množné / Mnoga
Osoba CS PL CS PL
1.   ja   my my
2. ty ty vy wy
3. on, ona, ono on, ona, ono oni, ony, ona oni, one

 

Osoby, osobní zájmena a sloveso být – česky
Osoby, zaimki osobowe i czasownik być – po czesku
Osoba   Jednotné číslo / Liczba pojedyncza   Množné číslo / Liczba mnoga
1.   jsem   my jsme
2. ty jsi, seš vy jste
3. on, ona, ono je oni, ony, ona jsou

 

Osoby, osobní zájmena a sloveso být – polsky
Osoby, zaimki osobowe i czasownik być – po polsku
Osoba   Jednotné číslo / Liczba pojedyncza   Množné číslo / Liczba mnoga
1.   ja jestem   my jesteśmy
2. ty jesteś wy jesteście
3. on, ona, ono jest oni, one

 

Přehledy sestavil / Przeglądy zestawił:
Martin Adámek, www.adamek.cz, Náchod / Meziměstí (Czechy).

Čeština a polština – jazykové služby

Skok nahoru na: Navigační menu
(klávesová zkratka Alt + Shift + horní „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Polský gramatický slovník: mluvnické pády a slovní druhy polsky. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-05-18]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/cestina-polsky/materialy/gramaticky-slovnik

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí [cit. 2024-05-18]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

WebArchiv – Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Internet Explorer je program, který slouží k prohlížení internetu z tvého počítače a naopak.

 

Pro zamyšlení

Teorie říká, že teorie a praxe jsou stejné.
Praxe ukazuje, že tomu tak není.

[(autor nezjištěn)]