Skrót do strony głównej: Alt + Shift + górny 2(@)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Szukać na tej witrynie

 
 
Wersje językowe nie są identyczne – zobacz wszystkie wersje,
które rozumiesz.

Osobisty blog
Prywatny, niezawodowy mikroblog.
Artykuł nr 236

 


Dát přednost, neomezit, neohrozit. Další základní pojmy. Kruháče a přednost. Křižovatka.

Protože se v uplynulých desítkách let v českých pravidlech silničního provozu změnily definice, co znamená "omezit", "ohrozit" nebo "dát přednost",
připomenu zde sobě i čtenářstvu aktuální významy těchto pojmů:


Zákon 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů = v platném znění = v konsolidovaném znění
v § 2 Vymezení základních pojmů na tato témata uvádí:


Nesmět omezit

"m) nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo,"


Nesmět ohrozit

"l) nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí,"


Dát přednost

"q) dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy,"


---


A když už jsme v tom, tak tu ještě připomenu, co znamená
- zastavit vozidlo (z důvodu nezávislého na vůli řidiče)
- vs. zastavit
- vs. stát.

To se sice v poslední době zásadně neměnilo, ale hodí se to sem, když už řeším podobné důležité základní pojmy.

Pozor, stále platí, že "zastavit vozidlo" je něco zcela jiného než "zastavit"!
To naštěstí platí přinejmenším desítky let stále stejně, což je super; ale i tak je možné, že někdo by si mohl tento fatální rozdíl neuvědomovat.

(Stále jsme v § 2 zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.)


Zastavit vozidlo

"p) zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče,"

// Čili např. při závadě, zdravotní indispozici nebo v koloně. Což prakticky nelze zakázat.

// Hlavně v tom posledním případě, při zastavení z důvodu silného provozu, když není kam dál jet pro samá stojící nebo popojíždějící vozidla, ale obecně v rámci možností i v ostatních případech, se ale předpokládá určitá inteligence a předvídání, takže nepřipadá v úvahu, aby takto někdo zastavil v křižovatce, před výjezdem vozidel IZS, nedej bože na železničním přejezdu nebo na jiném podobně kritickém místě. Když odtamtud nemám kam vyjet, tak tam vůbec nevjedu – a nezůstanu tam tak překážet kvůli dopravní situaci. V případě technické závady nebo zdravotní indispozice pak záleží na konkrétní situaci, jestli je možné dostat vozidlo pár metrů pryč z toho kritického místa.

// "Zastavení vozidla" je také to, co uděláte na základě značky "Stůj, dej přednost v jízdě!". To plyne z vyhlášky 294/2015 Sb. v platném znění (dopravní značky).Zastavit

"o) zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu,"

// Čili, pokud je někde zákaz stání (značka s jednou šikmou čárou na modrém pozadí), tak tam je možné zastavit a bez okolků provést nástup nebo výstup cestujících nebo naložení/složení nákladu.

// Ale pokud je tam zákaz zastavení (značka se dvěma šikmými čárami na modrém pozadí), tak není možné ani to, a musí se jet nastupovat/vystupovat nebo nakládat/skládat jinam.Stát

"n) stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení,"

// "Stát" v zákoně znamená prakticky to, co se běžně nazývá "parkovat".
Pokud je někde zákaz stání nebo dokonce zákaz zastavení, tak tam nesmíte stát.// Pro jistotu připomínám, že zastavení a stání se řídí také vzdáleností od křižovatky, od přechodu pro chodce, zbývající šířkou komunikace pro volný průjezd; obytnou nebo pěší zónou; příp. vodorovným značením, atd. To, že někde není kulatá značka zákaz stání nebo zákaz zastavení ještě neznamená, že se tam může zastavit nebo stát.


---


Když tu řeším základní pojmy, připomenu ještě dva pojmy, které mnoha motoristům média vytloukají pryč z hlavy:
Pojmy "řidič" a "vozidlo".

Média ráda vytvářejí či definují/nazývají konflikt "řidiči" vs. "cyklisté".
To je do nebe volající ignorace významu základních pojmů.


Cyklista je řidič!!!


A až si to začnou uvědomovat jak cyklisté (řidiči jízdních kol), tak i motoristé (řidiči motorových vozidel)
a obě skupiny se podle toho začnou chovat (cyklisté zodpovědně – mají své povinnosti; motoristé tolerantně – každá silnice není automaticky dálnice),
tak bude na silnicích všem mnohem lépe. Motoristům i cyklistům.


(Stále jsme v § 2 zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.)


"
d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti,

e) vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo,

f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj,

g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus,

h) nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,
"


Čili:

Jízdní kolo je nemotorové vozidlo. (odst. h)
Jízdní kolo je vozidlo. (odst. f)
Cyklista je řidič!!! (odst. d)


Lidé drazí, chovejte se podle toho. Ať už právě máte k dispozici motor, nebo ne.
Chovejte se inteligentně (všichni), tolerantně (hlavně motoristé), opatrně (všichni) a předvídatelně (hlavně cyklisté),
nepůsobte nebezpečí a neohrožujte ostatní (všichni), plňte svoje povinnosti (motoristé předjíždějte cyklisty s bezpečným odstupem; cyklisté odrážejte, sviťte, blikejte, ukazujte, ohlížejte se, nebuďte pod vlivem omamných látek (piva), ...), a hned bude na silnicích příjemněji.

A nenechte si vnutit implicitní mediální masáž, že cyklista prý není řidič.
Je. Cyklista je řidič!!!


---


Koloběžka je jízdní kolo.

Čili, jezdec na ní je cyklista, potažmo řidič.
A platí pro něho všechny povinnosti řidiče nebo cyklisty, jako např. nebýt pod vlivem alkoholu a být v noci vidět.


§ 57 ve svém odstavci 2 říká:

"
Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici.
Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
"


---


Zajímavá je situace ohledně osoby, která vede jízdní kolo:

1)
Do zákazu vjezdu (na pěší zónu, apod.) vejít může; je to chodec.

2)
Ale co tlačení kola tam, kde se může jet?

Může k tomu být mnoho různých důvodů,
ale např. do kopce je tlačení zejména koloběžky (což je jízdní kolo) nebo někdy i klasického jízdního kola s pedály prakticky součást techniky jízdy,
takže nedává smysl, aby ten, kdo kvůli prudkému sklonu kopce přejde z jízdy na chůzi, hned přebíhal doleva a šel vlevo jako chodec. To by bylo nebezpečné pro něho i pro okolí.
Naštěstí je zákon v tomto ohledu rozumný a říká, že jízdní kolo (čili vč. koloběžky) se pěšky tlačí vpravo, jako by se na něm jelo. To je velmi moudré a dobré pro bezpečnost provozu.

§ 53 (který se věnuje chůzi, nikoliv jízdě), ve svém odstavci 7 říká:
"Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky."


---


A že jsme u té definice, kdo všechno je chodec.
Tak § 2 říká:

"j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně,"

// Nicméně, pro některé tyto případy platí různá pravidla, pokud jde o použití chodníku vs. cyklostezky nebo vozovky. Např. pokud jde o invalidní vozíky, lyže, kolečkové brusle, vedení malého motocyklu, apod., tak tam ne vždy platí v dané situaci totéž co pro typického pěšího chodce. Jsou tam velké rozdíly v tom, kdo se má kde pohybovat, kudy má jít nebo jet."c) průvodce vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních komunikacích, který doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní komunikaci; průvodcem vedených nebo hnaných zvířat není chodec vedoucí psa,"

// Takže pokud vedete psa, tak neženete zvířata, nejste jejich průvodce (což je jinak často prakticky totéž jako řidič, ve smyslu konkrétních situací) a jste prostě chodec. Pro jak velkou smečku psů vedenou jedním člověkem toto ještě platí, to netuším.


---


PS:

Přednost na křižovatce s kruhovým objezdem

(Teď už jsme dál, nad rámec § 2.)

V posledních cca 23 letech se velice dynamicky mění přednost vozidel na křižovatce s kruhovým objezdem, pokud je na vjezdu do ní pouze modrá kulatá značka C1 "Kruhový objezd".
Podle toho, jak se která zodpovědná osoba vyspí, se to v zákoně neustále přepisuje tam a zpět.

Do konce r. 2000 to bylo tak, že vozidlo jedoucí po kruhovém objezdu má přednost, aby se kruhový objezd neucpal nově přijíždějícími vozidly, aby se z něho dalo vyjet.

Od 1.1. 2001 bylo pro tento samovyplachovací stav (to není oficiální termín, to jsem tak nazval tady a teď) potřeba doplnit na vjezdy na kruhové objezdy červenobílé trojúhelníkové značky P4 "Dej přednost v jízdě!" nebo osmiúhelníkové značky P6 "Stůj, dej přednost v jízdě!", protože bez nich by tam nově platila klasická přednost zprava, tedy přednost by mělo vozidlo vjíždějící na kruhový objezd.

Pak to někdy během let bylo vráceno do toho původního stavu, že vozidlo jedoucí po kruhovém objezdu má přednost.

A někdy poměrně nedávno, v řádu měsíců nebo menších let nám to změnili zase na stav z roku 2001, čili že aby vozidlo jedoucí po kruhovém objezdu mělo přednost, tak vozidlo na kruhový objezd přijíždějící musí přijíždět okolo červenobílé trojúhelníkové značky P4 "Dej přednost v jízdě!" nebo osmiúhelníkové značky P6 "Stůj, dej přednost v jízdě!", jinak platí přednost zprava a přednost by tak hypoteticky mělo vozidlo na kruháč přijíždějící.

Z aktuálních testových otázek soudě, důvodem asi je, aby bylo možné upravit přednost v některém úseku kruhového objezdu, a protáhnout tak skrz jeho okraj hlavní komunikaci s větším provozem vozidel nebo výjezd z železničního přejezdu. To je můj osobní výklad, jak tomu rozumím z některých testových otázek.
Zrádné na tom ovšem je, že pak na takovém kruháči na některých vjezdech téhož kruháče má přednost přijíždějící po kruháči, a na jiných vjezdech téhož kruháče má přednost přijíždějící zvenku, což ovšem ten po kruháči přijíždějící řidič, který předtím při vjezdu dával přednost, nemusí čekat.

Ve většině případů asi jsou vjezdy na kruháče osazeny značkami "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" už od roku 2001, ale mohly by chybět na nedávno vzniklých kruháčích, které vznikly v mezidobě, kdy to zrovna bylo postaru a ty značky nebyly potřeba.
A někde ty značky mohou chybět úmyslně nebo v důsledku nehody, vandalismu, vichřice, apod.
Takže pozor, sledujte dopravní značení v daném místě a aktuální vývoj, jaký je zrovna stav zákona.

Disclaimer / vyloučení odpovědnosti:
Nejsem schopen tento článek aktualizovat vždy, když se změní zákon.
Zde popsaný stav, že bez značky "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" platí na kruháči přednost zprava, platí v době publikace tohoto příspěvku, v září 2023.
Je možné, že až tento příspěvek budete číst, tak už to bude zase jinak, protože v kontextu závažnosti tématu (úprava přednosti a jejího značení), které by se pokud možno nemělo příliš měnit, se ta přednost na kruháčích mění v českých pravidlech silničního provozu extrémně rychle a divoce.

Každopádně si nastudujte, jak toto téma aktuálně je v době, kdy tento text čtete.
Hlavním smyslem tohoto textu je upozornit, že se toto velice divoce, zběsile a dynamicky mění, pořád tam a zpět, aby v tom tématu byl co největší možný chaos.

A tam, kde přednost na vjezdu na kruháč není upravena zvláštní značkou, každopádně jeďte velice opatrně – musíte předpokládat, že ten druhý účastník provozu nemusí mít aktuální informace o tom, jak je ta přednost zákonem upravena teď právě.

A hlavně – když stojíte či jedete ve vjezdu na kruhový objezd např. s dodávkou nebo náklaďákem, tak řidič vozidla přijíždějícího zleva po kruháči nemusí přes vaše vysoké vozidlo vidět, jakou máte zrovna vy na vjezdu do kruháče značku.
Tento geometrický fakt staví na hlavu celou tu hru s předností, protože jeden z účastníků provozu prostě neví, jak je přednost mezi těmi dvěma účastníky právě na tomto místě upravena.
Řidič vozidla přijíždějící po kruhového objezdu se tak musí řídit značkou, kterou nemusí vidět!!!
Protože značka "hlavní silnice" na každém kruháči zleva před každým příjezdem zvenku fakt není; přestože značka "dej přednost" na tom příjezdu zprava obvykle je.
Takže vlastně to celé vůbec nedává smysl, koncepčně a systémově je to chyba vedle chyby; a funguje to jen díky relativní slušnosti řidičů.

Protože stát to navrhl z principu nebezpečně:
To, jestli při jízdě po kruháči máte přednost před vozidlem přijíždějícím na kruháč zprava,
poznáte podle značky, která je schovaná vpravo za tím přijíždějícím vozidlem a vy ji nevidíte.
Jo, moc pěkně to vymysleli </sarcasm>.

V testových otázkách sice je vidět ukázka, kdy je dopravní značení upravující přednost osazeno i pro řidiče, který přijíždí zleva po kruháči,
ale realita tomu neodpovídá. V praxi jsou obvykle osazeny jen značky "(Stůj,) dej přednost v jízdě!" zprava pro řidiče, který na kruháč vjíždí,
zatímco řidič po kruháči jedoucí je v drtivé většině případů ponechán v informační nejistotě, ať se řídí značkou určenou pro někoho jiného, když bude mít to štěstí, že ji uvidí zezadu.


---


Kruhový objezd je křižovatka

Abych se od těch kruháčů elegantně vrátil zpět k těm základním pojmům:
Občas se někdo domnívá, že kruhový objezd není křižovatka; tak tento názor považuji za nutné vyvrátit.

Běžně říkáme "kruhový objezd" nebo "kruháč", ale správně se to celým jménem nazývá "křižovatka s kruhovým objezdem".

Zákon 294/2015 ve znění pozdějších předpisů u značky A4 (trojúhelníková výstražná značka se symbolem kruhového objezdu) uvádí název:
"Křižovatka s kruhovým objezdem"
A popis:
"Značka upozorňuje v odůvodněných případech na křižovatku s kruhovým objezdem."

Takže ta "křižovatka" je u kruháče už v jeho plném oficiálním názvu.


Pravda, u značky C1 (modrá kulatá příkazová se symbolem kruhového objezdu) už je v názvu uvedeno nekonzistentně pouze:
"Kruhový objezd",
ale v popisu je uvedeno:
'Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených.
Je-li značka doplněna značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič vjíždějící na kruhový objezd dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.'.

Takže zákon 294/2015 v platném znění v podstatě implicitně naznačuje,
že pojmy "Křižovatka s kruhovým objezdem" a "Kruhový objezd" jsou synonyma (znamenají totéž, mají stejný význam).

Můžeme zkráceně říci "Kruhový objezd" a myslíme tím "Křižovatka s kruhovým objezdem".
Ano, kruháč je křižovatka.

A co na to zákon 361/2000 Sb. v platném znění a jeho § 2?:

"w) křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci,"Ano, na kruháči se pozemní komunikace protínají nebo spojují.
Ano, kruháč je křižovatka.

A ještě další potvrzení:
Aktuální sada testů MDČR pro zisk nebo rozšíření ŘP, oblast "Zákon č. 361/2000Sb. (Pojmy, povinnosti)", otázka č. 65:
"Křižovatka":
- správná odpověď b) je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci
- špatná odpověď a) je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje kruhový objezd

Takže zde je to explicitně potvrzeno: Tvrzení "za křižovatku se nepovažuje kruhový objezd" způsobuje nepravdivost té možnosti v testech. Testy potvrzují, že není pravda, že kruhový objezd není křižovatka. Čili že je pravda, že kruhový objezd je křižovatka.


Že tady zbytečně řeším pojmy, a že je jedno, jestli je kruháč křižovatka? Chyba lávky; připomeňte si, na co všechno má v silničním provozu přítomnost křižovatky vliv.
To, jestli určité místo je křižovatka, má naprosto zásadní vliv na to, jak se řidič může chovat kousek před tím místem, v tom místě a od toho místa dál, i pěkně daleko dál.
Vědět, jestli je kruháč křižovatka (ano, je) je tedy pro volbu chování v silničním provozu naprosto zásadní.


---


Křižovatka vs. polní/lesní cesty a jiné účelové komunikace

Všimněte si, že vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci není křižovatka.
To tak je už dávno. Je to mj. proto, aby všude nemusely být dopravní značky upravující přednost. Ten, kdo jede po silnici, má automaticky přednost před tím, kdo na tu silnici teprve vjíždí z lesní cesty.

Ale!

Jak plyne z testových otázek, tak rozcestí v lese, křižovatka lesních cest, křižovatka je!
Na první pohled je to trochu paradoxní, ale už na druhý pohled vlastně docela logické. Když to jsou cesty stejné úrovně (stejně nízké), tak ať mezi nimi platí předpisy jako na každé jiné křižovatce.
Jako lingvista v kontextu českých pravidel (ne)psaní čárky před spojkami "a" a "i" u vět různé úrovně, příp. u vložených vět, s tímto přístupem plně souhlasím.

Abych odkázal konkrétně:
Aktuální sada testů MDČR pro zisk nebo rozšíření ŘP, oblast "Zákon č. 361/2000Sb. (Pojmy, povinnosti)", otázka č. 15:

Za křižovatku se nepovažuje:

a) Vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci.
- Možnost "a)" je správná odpověď, toto vyústění není křižovatka.

b) Místo, kde se protínají nebo spojují dvě polní cesty nebo dvě lesní cesty.
- Toto je špatná odpověď, čili není pravda, že toto místo není křižovatka, čili toto místo je křižovatka!!!

c) Místo, kde se protínají nebo spojují dvě účelové pozemní komunikace.
- Toto je špatná odpověď, čili není pravda, že toto místo není křižovatka, čili toto místo je křižovatka!!!

Takže když pojedete po lesní nebo polní cestě nebo jiné účelové pozemní komunikaci, tak křížení takovýchto cest stejně nízké úrovně je křižovatka s plnou parádou a vším, co z jeho bytí křižovatkou vyplývá.


---

Obrázky:Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-294

0. Dopravní značka upravující přednost P4 "Dej přednost v jízdě!"
1. Dopravní značka upravující přednost P6 "Stůj, dej přednost v jízdě!"
2. Příkazová dopravní značka C1 "Kruhový objezd"
3. Výstražná dopravní značka A4 "Křižovatka s kruhovým objezdem"

Ministerstvo dopravy ČR, ETesty
https://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/ro
Oblast otázek: Řešení dopravních situací


Obrázek č. 4.
Otázka č. 102:
Pokud u vjezdu na kruhový objezd chybí značka P4/P6 "(Stůj, )dej přednost v jízdě!" a je tam pouze modrá kulatá značka C1 "Kruhový objezd", tak platí přednost zprava (v době publikace tohoto článku; velmi rychle se to mění!), a vozidlo vjíždějící na kruháč tak má přednost před vozidlem přijíždějícím zleva po kruháči, takže se kruháč teoreticky zacpe. Resp., může dojít k dopravní nehodě, protože řidič přijíždějící po kruhovém objezdu nemusí předpokládat, že ten řidič z výhledu tam tu značku upravující přednost nemá.


Obrázky 5. a 6.
Otázky č. 79 a č. 80:

Vozidlo vjíždějící na kruháč okolo značky P4 "Dej přednost v jízdě!" (otázka č. 80) dává přednost vozidlům, která přijíždějí zleva po kruháči. Tak to je na drtivé většině českých kruháčů, aby vozidla mohla opouštět kruháče.

Naproti, na opačné straně tohoto kruháče, v otázce č. 79 z výhledu, resp. v otázce č. 80 vlevo vzadu, mají přednost vozidla, která na kruháč vjíždějí z železničního přejezdu.
Tomu rozumím, cílem je, aby dlouhé vozidlo nebo jízdní souprava mohly bezpečně přejet přes železniční přejezd a jako první bez zastavení projet křižovatkou.
Tady mi to dává smysl. Vozidlo nemůže před křižovatkou zastavit na železničním přejezdu, to nepřipadá v úvahu. Tak to vyřešili takto, aby mohlo rovnou projet.
Někde se do ulice, z níž se za železničním přejezdem vjíždí do křižovatky, úplně zakáže vjezd vozidlům/soupravám nad kritickou délku (místo dostupné mezi přejezdem a křižovatkou), je to tak např. v Náchodě v ul. Kapitána Jaroše, bylo to tam už před kruhovým objezdem a je to tam i s kruhovým objezdem, ale rozumím, že toto řešení nelze použít všude, když jde o nějaký hlavní tah.

Když na obrázku č. 6 u otázky č. 80 vozidlo z výhledu zastíní svoji značku "Dej přednost v jízdě!",
tak řidič vozidla, které bude přijíždět zleva po kruháči,
tu značku neuvidí, a svoji značku hlavní silnice nemá,
a tak musí předpokládat přednost zprava, zastavit vozidlo a dát přednost vozidlu z výhledu,
které mu dává přednost!
Protože značení je neúplné a nekonzistentní!!!
A přesně takto je to na drtivé většině českých kruháčů!!!

Obrázek č. 7
Otázka č. 65:
Explicitní (protože možnost "a" je explicitně špatně) potvrzení, že kruhový objezd se považuje za křižovatku.

Obrázek č. 8
Otázka č. 15:
Explicitní (protože možnosti "b" a "c" jsou explicitně špatně) potvrzení, že místo, kde se protínají nebo spojují dvě polní cesty nebo dvě lesní cesty nebo dvě účelové pozemní komunikace se považuje za křižovatku.

 

Obrazek tego artykułu
Obrazek tego artykułu
Obrazek tego artykułu
Obrazek tego artykułu
Obrazek tego artykułu
Obrazek tego artykułu
Obrazek tego artykułu
Obrazek tego artykułu

Związane linki

  


Czy się artykuł Państwu podobał?


Informacja zwrotna – głosowanie

Hlasy se na serveru připočítají k počitadlům pro tento článek, např. kolikrát tento článek někoho pobavil a kolikrát tento článek někomu pomohl.

Neukládají se jednotlivá hlasování (vzájemná kombinace hlasů, datum, čas, ani jiné údaje).
Proto nemá smysl odesílat prázdný hlas, nemělo by se co k čemu přičíst.

 

Ve Vašem prohlížeči nebude uložena žádná informace (cookies) o tom, že už jste hlasovali.
- Ve Vašem prohlížeči tedy nebude vidět, jak jste hlasovali.
- Kdykoliv budete moci hlasovat znovu, pokud Vám článek opakovaně pomůže (pobaví Vás, potěší, …).
- Pokud Vás právě u jednoho počítače sedí více, mohou postupně hlasovat další lidé.

Počítám člověkohlasy, nikoliv lidi.
Tedy kolikrát článek někomu pomohl,
nikoliv kolika lidem pomohl
.

Třikrát potěšeného jednoho čtenáře počítám stejně jako tři různé jednou potěšené čtenáře.

Každý má do budoucna neomezený počet hlasů.
Když zapomenete, že jste pro tento článek už hlasovali, nevadí – když Vám někdy v budoucnu bude např. užitečný znovu, tak mu znovu pošlete hlas, že Vám byl užitečný.

Można wybrać sobie 1 do N opcji

Štítky, labels, kategorie, témata, tagy, hashtagy

(ve vývoji)
 
#transport  
 

Skok w górę do: Menu nawigacyjne
(skrót klawiatury Alt + Shift + „5”)

Zainteresowani tą stroną?

 • Add to bookmarks (Ctrl+D)
 • Udostępnić link (CB radio)Skok w górę do:
 • Wydrukować (Ctrl+P)
 • Cytować według ISO 690

  Tę stronę

  ADÁMEK, Martin. Osobisty blog: Prywatny, niezawodowy mikroblog.. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí (Republika Czeska) [dostęp 2024-07-17]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl/blog

  Całą witrynę

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí (Republika Czeska) [dostęp 2024-07-17]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl

 

 
 

Narodowe kulturowe dziedzictwo

WebArchiv – Ta witryna jest archiwowana przez Bibliotekę Narodową Republiki Czeskiej Ta witryna jest regularnie archiwowana przez Bibliotekę Narodową Republiki Czeskiej z powodu jej kulturowej, edukacyjnej, naukowej, badawczej lub innej wartości informacyjnej w celu dokumentacji autentycznej próbki czeskiej przestrzeni www. Witryna ta jest częścią kolekcji czeskich witryn webowych, które ma Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej zamiar długoterminowo przechowywać i udostępniać dla przyszłych pokoleń. Ich zapis jest częścią Czeskiej narodowej bibliografii oraz katalogu Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej.  

 

 
 

Na wesoło

Czarne dziury powstały tam, gdzie Pan Bóg podzielił przez zero.

 

Aforyzmy

Szkoła produkuje dużo osób, które potrafią czytać, ale nie potrafią rozróżniać, co przeczytać warto i co nie.
[George Macaulay Trevelyan]