Skrót do strony głównej: Alt + Shift + górny 2(@)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Szukać na tej witrynie

 
 

Czeski Słownik Gramatyczny
przypadki gramatyczne i części mowy po czesku

 

Uzupełniono
6. 8. 2021
Uzupełniono
28. 1. 2020
Opublikowano
26. 10. 2018

 

Česko-polský slovníček mluvnických pojmů / gramatických termínů
Polsko-czeski słowniczek terminów gramatycznych

Pády / Przypadki
Český pádPolski przypadek
1 Nominativ kdo, co 1 M Mianownik
2 Genitiv (bez) koho, čeho 2 D Dopełniacz
3 Dativ komu, čemu 3 C Celownik
4 Akuzativ (vidím) koho, co 4 B Biernik
5 Vokativ (oslovujeme, voláme) 7 W Wołacz
6 Lokál (o) kom, čem 6 Ms Miejscownik
7 Instrumentál (s) kým, čím 5 N Narzędnik

 

Slovní druhy / Części mowy
č. LA/CS CS PL
1 Substantivum Podstatné jméno Rzeczownik
2 Adjektivum Přídavné jméno
(„dokonalé”, „dobré”, „pěkné”)
Przymiotnik
(„doskonałe”, „dobre”, „piękne”)
3 Pronomen Zájmeno Zaimek
4 Numerale Číslovka Liczebnik
5 Verbum Sloveso Czasownik
6 Adverbium Příslovce
(„dokonale”, „dobře”, „pěkně”)
Przysłówek
(„doskonale”, „dobrze”, „pięknie”)
7 Prepozice Předložka Przyimek
8 Konjunkce Spojka Spójnik
9 Partikule Částice Partykuła
10 Interjekce Citoslovce Wykrzyknik

 

Různé / Różne
LA/CS CS PL
Prefix Předpona Przedrostek
  Kořen (slova) Rdzeń, pierwiastek
Sufix Přípona Przyrostek
  Kmen (slova) Temat wyrazu
 
Infinitiv Neurčitý tvar, neurčitek Bezokolicznik
 
Reflexivum, reflexivní sloveso Zvratné sloveso Czasownik zwrotny,
strona zwrotna
 
Transgresiv Přechodník Imiesłów przysłówkowy
  – přítomný – współczesny
  – minulý – uprzedni

 

Písmeno, věta, hláska, …
Litera, zdanie, głoska, …
LA/CS CS PL
  Písmeno Litera
  Slovo Słowo
  Věta Zdanie
  Souvětí Zdanie złożone
 
  Hláska Głoska
Konsonanta Souhláska Spółgłoska
Vokál Samohláska Samogłoska
 
  Znělost Dźwięczność
  Znělý Dźwięczny
  Neznělý Bezdźwięczny
Asimilace znělosti Spodoba znělosti,
Hlásková spodoba
Asymilacja fonetyczna

 

Skloňování a časování / Odmiana
LA/CS CS PL
Deklinace Skloňování Odmiana imienia, deklinacja
Konjugace Časování Odmiana czasownika
 
  Pád Przypadek
Jednotlivé pády jsou rozepsány výše.
Pojedyncze przypadki są rozpisane powyżej.
 
Genus Jmenný rod Rodzaj
maskulinum mužský męski
femininum ženský żeński
neutrum střední nijaki
 
Czeskie rodzaje, których w polskim nie ma u czasowników;
jednak można je zauważyć w 4. przypadku (bierniku) polskich rzeczowników
  mužský životný -
  mužský neživotný -
 
Polskie rodzaje, których w czeskim nie ma
  - męskoosobowy
  - niemęskoosobowy
 
  Číslo Liczba
singulár jednotné pojedyncza
plurál množné mnoga
 
Tempus Čas Czas
préteritum minulý przeszły
prézens přítomný teraźniejszy
futurum budoucí przyszły
 
Aspekt Slovesný vid Aspekt
perfektivum dokonavý dokonany
imperfektivum nedokonavý niedokonany
 
Genus verbi Slovesný rod Strona
Aktivum Činný rod czynna
Pasivum Trpný rod bierna
 
Modus Slovesný způsob Tryb
Indikativ oznamovací orzekający,
oznajmujący
Imperativ rozkazovací rozkazujący
Kondicionál podmiňovací przypuszczający

 

Větné členy / Części zdania
LA/CS CS PL O co chodzi? Příklad / Przykład Typowa część mowy (przykład)
Subjekt Podmět Podmiot Kto to robi. Josef Rzeczownik
Predikát Přísudek Orzeczenie Co robi. kupuje Czasownik
  přísudek slovesný orzeczenie czasownikowe Normalne, proste, typowe orzeczenie. Czasownik. kupuje Czasownik
  přísudek jmenný orzeczenie imienne Czasownik plus kto/co/kim/czym/jaki/jak, … (Petr je hladový.) Czasownik + przymiotnik
Objekt Předmět Dopełnienie Przedmiot czynności. Komu/czemu to robi
(kogo/co widzi albo ma, …).
rohlíky Rzeczownik
Atribut Přívlastek Przydawka Jaki jest, jakie to jest. hladový, makové Przymiotnik
Adverbiale Příslovečné určení Okolicznik Jak to robi, kiedy, gdzie, czemu, po co, …. večer, v supermarketu, rychle Przysłówek

 

Osoby a osobní zájmena
Osoby i zaimki osobowe
Číslo / Liczba   Jednotné / Pojedyncza   Množné / Mnoga
Osoba CS PL CS PL
1.   ja   my my
2. ty ty vy wy
3. on, ona, ono on, ona, ono oni, ony, ona oni, one

 

Osoby, osobní zájmena a sloveso být – česky
Osoby, zaimki osobowe i czasownik być – po czesku
Osoba   Jednotné číslo / Liczba pojedyncza   Množné číslo / Liczba mnoga
1.   jsem   my jsme
2. ty jsi, seš vy jste
3. on, ona, ono je oni, ony, ona jsou

 

Osoby, osobní zájmena a sloveso být – polsky
Osoby, zaimki osobowe i czasownik być – po polsku
Osoba   Jednotné číslo / Liczba pojedyncza   Množné číslo / Liczba mnoga
1.   ja jestem   my jesteśmy
2. ty jesteś wy jesteście
3. on, ona, ono jest oni, one

 

Přehledy sestavil / Przeglądy zestawił:
Martin Adámek, www.adamek.cz, Náchod / Meziměstí (Czechy).

Czeski i polski – usługi językowe

Skok w górę do: Menu nawigacyjne
(skrót klawiatury Alt + Shift + „5”)

Zainteresowani tą stroną?

 • Add to bookmarks (Ctrl+D)
 • Udostępnić link (CB radio)Skok w górę do:
 • Wydrukować (Ctrl+P)
 • Cytować według ISO 690

  Tę stronę

  ADÁMEK, Martin. Czeski Słownik Gramatyczny: przypadki gramatyczne i części mowy po czesku. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí (Republika Czeska) [dostęp 2024-04-14]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl/czeski/materialy/gramatyczny-slownik

  Całą witrynę

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod / Meziměstí (Republika Czeska) [dostęp 2024-04-14]. Dostępny w Internecie: https://www.adamek.cz/pl

 

 
 

Narodowe kulturowe dziedzictwo

WebArchiv – Ta witryna jest archiwowana przez Bibliotekę Narodową Republiki Czeskiej Ta witryna jest regularnie archiwowana przez Bibliotekę Narodową Republiki Czeskiej z powodu jej kulturowej, edukacyjnej, naukowej, badawczej lub innej wartości informacyjnej w celu dokumentacji autentycznej próbki czeskiej przestrzeni www. Witryna ta jest częścią kolekcji czeskich witryn webowych, które ma Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej zamiar długoterminowo przechowywać i udostępniać dla przyszłych pokoleń. Ich zapis jest częścią Czeskiej narodowej bibliografii oraz katalogu Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej.  

 

 
 

Na wesoło

Sysadmin uważał się za boga sieci.
Potem przyszedł do pracy elektryk.

 

Aforyzmy

Oto cała bieda: głupi są tak pewni siebie, rozsądni tak pełni wątpliwości.
[Bertrand Russell]