Zkratka na hlavní stranu: Alt + Shift + horní 2(ě)
Linkedin FB e-mail Google Plus Twitter

Hledat na tomto webu

 
 

Synonyma ke slovu dělat
Slovník pro překlad z nedbalé češtiny do češtiny

 

Vytvořeno
Sepsáno 15. 7. 2013
po několikaletém
povalování tématu v hlavě

 

Občas mi rve uši, když slyším, jak se nadbytečně používá sloveso „dělat“ v takových situacích, do kterých patří úplně jiné sloveso. Sloveso „dělat“ se z lenosti uživatelů jazyka stalo univerzální náhražkou za téměř jakékoliv sloveso, stalo se z něj tedy, jak jsem to nazval, „zásloveso“ (podle vzoru zájmeno).

Sloveso „dělat“ správně znamená vykonávat (provádět) činnost, věnovat se nějaké aktivitě, nějak působit.
Např.: Co děláš? Děláš něco? Nic nedělá. To je správné použití.
Příp. Udělal to nejlepší, co mohl… tzn. Postupoval nejlepším dostupným způsobem.
Ale často je toto sloveso použito nevhodně. Přináším tedy soupis překladů:

Dělat

 • Pracovat.
  • Např: Dělám tři dny v týdnu od tří do dvou. Správně: Pracuji…
  • Dělám v Náchodě (Pracuji v…).
  • Dělám programátora (Jsem programátor. Příp. Pracuji jako programátor, ale to by se dalo chápat i tak, že jenom jako. Doslovně vzato, programátory dělá (vyrábí, utváří) spíš učitel programování.)
 • V rozkazovacím způsobu „Dělej, dělej!“ také pospěš, pospíchej, neflákej se, nezahálej.
 • Někdy se používá také vyjádření „Dělat sport“, osobně mi lépe zní „Věnovat se sportu“, ale budiž.

Udělat

 • Vyrobit, vytvořit. (Např. přípravek, výrobek.)
 • Provést. (Službu, práci – např. masáž nebo audit.)
 • Příp. odvést (práci), splnit (úkol), uskutečnit, zrealizovat – tyto významy vycházejí z pravého významu dokonavého slovesa „udělat”, sloveso „udělat” se v těchto případech dá použít, ale i tak se mohou synonyma hodit (už proto, že v některých případech to s nimi zní lépe).
 • Příp. uvařit (jídlo, čaj, kávu).

Předělat

 • Přepracovat, významně z gruntu, resp. od základů, upravit (text, projekt, cokoliv na papíře či v počítači; koncepci něčeho)
 • Přeuspořádat, přeorganizovat, změnit (stavbu, veřejný prostor, fyzické rozložení a uspořádání něčeho; způsob fungování)

Dodělat

 • Dokončit.
 • Dodatečně vyrobit či nainstalovat (výbavu do automobilu, funkci ařízení či programu).
 • Expresivně dodělávat – čekat na smrt, pomalu umírat, pomalu podléhat zraněním, nemoci či jiným okolnostem.

Přidělat

 • Připevnit. Příp. polocizojazyčně: Přimontovat, nainstalovat, namontovat, zafixovat. Příp. pověsit (např. obraz).
 • Vyrobit další (kusy, výrobky).
  • Přidělat si/někomu práci – Přidat si/někomu práci (chybou, omylem či nehodou; neefektivním postupem, nešikovností, …).

Oddělat, voddělat

 • Odmontovat, oddělit, příp. odpojit. Příp. sejmout nebo sundat. Cizojazyčně též demontovat.
 • Též expresivní alternativa k „zavraždit“, nicméně pro zachování citového zabarvení a neformálnosti je možné v tomto případě buď toto slovo zachovat, nebo ho příp. nahradit slovem „Odpravit“.

Rozdělat

 • Začít na něčem pracovat.
 • Rozmontovat, otevřít, odkrytovat, částečně lehce povrchně rozebrat.
 • Rozdělat oheň – Založit. Příp. vytvořit ohniště (příp. + postavit (táborový) oheň, narovnat dříví v topeništi) a zapálit oheň.
  (V tomto případě se slovo „rozdělat” celkem dá použít – Zakládá se spíš požár; a vytvořit+zapálit je zdlouhavé.)

Zdělat

 • Zpracovat, využít, spotřebovat (všechen materiál, veškeré vstupní suroviny, jedno balení materiálu).

Zadělat

 • Zavřít, zakrytovat, uzavřít (zařízení nebo balík/balení).
 • Příp. zacelit, zazáplatovat, zakrýt(díru v plotě).
 • („Zadělat na” uvedeno samostatně níže)

Nadělat

 • Napracovat (zmeškanou či vyměněnou pracovní směnu, náhradní volno, dovolenou, chybějící hodiny, hodiny předem).
 • Nadělat něčeho – Vyrobit (větší množství výrobků) předem do zásoby.
 • Nadělat někdo toho s něčím – Vidět v něčem zbytečně velký problém, zbytečně se něčeho příliš bát, zbytečně něco příliš komplikovat, něco zbytečně zveličovat či dramatizovat.
 • Nadělat komu (si nebo někomu jinému) potíže či problémy – Zavařit si nebo někomu, Způsobit si nebo někomu mnoho potíží či problémů.

Další výrazy

Pak jsou ještě další výrazy, které jsou sice příbuzné se slovesem „dělat“, ale subjektivně bych je asi neodsuzoval, ba některé z nich jsou i nejvhodnější dostupné.
Nicméně, aby ve výčtu použití slovesa „dělat“ nechyběly, tak je uvedu. I pro případ, že k nim třeba hledáte synonymum, např. pro další výskyty v jednom textu:

Prodělat

 • Prožít, přetrpět (nemoc, těžké období); příp. projít si +7. pád, tedy čím.
 • Utrpět finanční ztrátu (prodělat jako opak vydělat). Synonyma: tratit; mírně expresivně též provařit.

Obdělat, obdělávat

 • Obhospodařovat (typicky pole, resp. obecně zemědělskou půdu; přeneseně může být použito i ve zcela jiných kontextech, ovšem opět s nahraditelností slovesem obhospodařovat), starat se o.
  V dokonavém vidu by obhospodařit znělo zvláštně, ale lze podle konkrétní situace říci např. „zorat“ nebo „postarat se o“.

Vydělat

 • Vyčinit (kůži), příp. opracovat nebo upravit.
 • Pro význam vydělat na něčem / vydělat peníze mě vhodná synonyma nenapadají (kromě zarobit či zarobiť, odvozeného z Polštiny a Slovenštiny, a reálně se vyskytujícího asi jen na Ostravsku).

Zadělat na

 • Zadělat na těsto …momentálně mě synonymum nenapadá
 • Zadělat si (nebo někomu jinému) na problémy, potíže, průšvih …také mě rozumné synonymum nenapadá, nouzově snad „založit”, ale moc mi to nezní.

Na okraji jazyka

 • A pak je od slovesa dělat předložkou odvozeno ještě jedno výrazně expresivní slovo, které je používáno jako slušnější náhražka jistého slova značně vulgárního a znamená „pokazit“. Resp. ve zvratné formě mj. „podlehnout strachu“.
 • Kromě toho „udělat se“ ve vodáckém slangu znamená totéž co „cvaknout se“, tedy potopit se, neudržet stabilitu lodi a jít pod vodu (Osobně ale kvůli zaměnitelnosti smyslu prvního výrazu za další význam preferuji výraz druhý, tedy „cvaknout se“).

Varovný příklad slovenského neslušného „záslovesa“

Snažme se používat správná slovesa a nenahrazovat je jedním slovesem univerzálním, působilo by to zbytečné chudnutí jazyka i ducha. Aby to nedopadlo jako v tomto vtipu o slovenštině:

Děti s paní učitelkou jedou na exkurzi do kamenolomu. Cestou se jim ale rozbije autobus, a než se ho podaří dát do pořádku, tak už je hodně pozdě, a celý zájezd přijede k zavřeným branám kamenolomu v jedenáct hodin večer. Učitelka se ale nevzdává a klepe na okno vrátnice tak dlouho, až vzbudí nočního vrátného a pak ho přemluví, že je kamenolomem provede, když nikdo jiný není k dispozici.
Vezme je dovnitř a spustí výklad: „Do skály sa vyj**e díra, do tej díry sa naj**e dynamit, skála sa odj**e, rozj**e sa na kameny, kameny sa naj**ú na pás a na Tatry. Tatry ich odj**ú do fabriky, tam z teho robotníci uj**ú panely, z panelov zedníci naj**ú domy, do domov sa naj**ú lidi a ti j**ú a j**ú, až z teho sú takí zaj**anci, ktorí prijedú v noci a budí ma.“
(Pomíjím fakt, že i po mých úpravách a kompilaci různých nalezených verzí jde o směs češtiny, moravštiny a slovenštiny – podstatná je ukázka univerzálního (zá)slovesa pro každé použití.)

Dodatek:

(5. 2. 2014)
Před časem jsem si uvědomil, že jsem zde trestuhodně zapomněl uvést úryvek z písně "Velký pitaval z malé republiky" zpívajícího právníka Ivo Jahelky:

Na Žižkově ztuhla tuhle rázem krčma celá,
když tam Lojza vykřikoval, že všechny oddělá,
na VB pak výpověď už nedoznala změny,
dodal jen, že oddělat chtěl zameškaný směny.

Používání zásloves tedy zjevně má i své výhody,
má-li někdo potřebu měnit zpětně svoji výpověď.
…ale na druhou stranu, obecně je lepší si za svým slovem stát.

Komentáře návštěvníků této webové stránky

Poskytovatelé diskusních služeb (Facebook, Disqus) si do cookies ve vašem prohlížeči ukládají různé údaje, čímž mohou narušit vaše soukromí. Načtením diskusí na vaši žádost s tím souhlasíte.
Na drtivé většině webů se plug-iny Facebooku, Googlu, Disqusu a jiných třetích stran načítají automaticky;
a že u mě se to děje až na vaše výslovné přání (tedy většinou neděje), je moje specialitka pro ochranu vašeho soukromí.
Discussion plugins from 3rd parties (Facebook, Disqus) provide information about you to theirs providers, saving some information into cookies in your browser. If you will load discussion on your request, it means you agree with it.

Pokud máte účet na Facebooku

(nebo jiném z několika podporovaných serverů)

Chovejte se tady jako doma, ať vidíme, jak to u vás vypadá.
[nápis v linkovém autobusu]

A priori upřímně doufám, že mě obsah a forma příspěvků nedonutí k žádným moderátorským zásahům,
ale právo zásahu si vyhrazuji, protože tyto komentáře jsou přístupné komukoliv, kdo se zaregistroval na FB, a já netuším, co se tu může objevit.

V souvislosti s vkládáním odkazů na Vaše weby do komentářů nejsem hysterický. Odkaz na nekomerční web s relevantním obsahem, který může pomoci ostatním návštěvníkům, uvítám.

 
Načíst sem facebookové komentáře
pro čtení nebo přidání vlastního

(vyžadován javascript)
 
Komentáře se záměrně nenačítají samy, aby až do jejich načtení:
Facebook nevěděl, že jste tady právě vy,
nezkazila se přizpůsobivost webu a kvalita kódu
a nezvyšoval se datový tok.
 
Facebook ví, že tuto stránku teď někdo navštívil, ale na rozdíl od řešení obvyklého na drtivé většině jiných webů s FB pluginy tady díky mému způsobu realizace nepoznal, že jste to byli právě vy.

 

Pokud nemáte účet na Facebooku

Komentářový plugin Facebooku umožňuje vkládat komentáře i prostřednictvím účtů na několika dalších serverech (i když u nás nejsou moc používané).

Pokud nemáte žádný účet, prostřednictvím kterého byste sem mohli napsat komentář, neberte to jako diskriminaci. Zkrátka jsou tu komentáře alespoň pro uživatele FB a pár dalších serverů, což je lepší, než kdyby tu nebyly vůbec.

Kromě zjevné nevýhody má toto řešení i své výhody:

 • Při použití své FB identity by se většina uživatelů mohla zamyslet, co vypouští z prstů.
 • Odkaz na komentovanou stránku se může šířít Facebookem.
 • Ve výchozím nastavení se přednostně zobrazují komentáře zanechané návštěvníkovými facebookovými známými, což v důsledku podporuje obě předchozí výhody.

Navíc většina neuživatelů FB zůstává mimo FB ze svého vlastního rozhodnutí, takže jim neužívání Facebooku přináší různé pro ně důležité výhody (soukromí, čas), které snad vykompenzují nemožnost sem něco napsat.
Případně je možné jako náhradní možnost použít návštěvní knihu společnou pro celý web.
Časem třeba napíšu nebo nasadím nějaký jiný komentářový systém, který bude mít menší omezení pro komentátory, ale teď je tu alespoň toto.

Ale i tak si můžete alespoň přečíst komentáře od ostatních.

Komentáře Disqus

Sem se javascriptem vkládají komentáře Disqus, teď Vám ale asi javascript nefunguje.
System for comments Disqus doesn't work without javascript.

Skok nahoru na: Navigační menu (klávesová zkratka „5”)

Zaujala Vás tato stránka?

 • Přidat do záložek (Ctrl+D)
 • Sdílet odkaz (vysílačka)Skok nahoru na:
 • Vytisknout (Ctrl+P)
 • Citovat podle ČSN ISO 690

  Tuto stránku

  ADÁMEK, Martin. Synonyma ke slovu dělat: Slovník pro překlad z nedbalé češtiny do češtiny. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: https://www.adamek.cz/clanky/postrehy/sloveso-delat-synonyma

  Celý web

  ADÁMEK, Martin. Martin Adámek [online]. Náchod [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: https://www.adamek.cz

 

 
 

Národní kulturní dědictví

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.  

 

 
 

Pro rozptýlení

Matematik a fyzik dali souhlas k psychologickému experimentu. Hladový matematik je posazen do židle ve velkém prázdném pokoji a naproti němu na druhou stranu pokoje je umístěno jeho nejoblíbenější jídlo.
Psycholog vysvětluje: „Vy budete sedět na židli. Já každou minutu posunu židli do poloviny vzdálenosti mezi jídlem a současnou pozicí židle.”
Matematik se podíval na psychologa se zhnusením: „Cože? Do toho nejdu. Přece víte, že se k tomu jídlu nikdy nedostanu!” Načež vstal a odešel.
Psycholog přivedl fyzika. Vysvětlil mu situaci, fyzikovi se rozzářily oči a začal slintat blahem. Psycholog byl zmaten. „Copak si neuvědomujete, že až k tomu jídlu se nikdy nedostanete?” Fyzik se usmál a odpověděl: „Jistě že uvědomuji. Ale z praktického hlediska se dostanu dostatečně blízko.”

 

Pro zamyšlení

Moc vždy zotročí člověka, který ji drží v ruce.
[Voltaire]